Polityka prywatności


NFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH.

1. Administratorem podanych danych osobowych jest MDB Home sp. z o.o. w Myśliborzu (adres: ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz, KRS: 0000653227, tel. +48 95 747 57 35, e-mail: biuro@mdbhome.pl).

2. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przedstawienia oferty przez Administratora.

3. Podstawą prawną przetwarzania zebranych danych osobowych jest Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz.. Urz. UE 119 z 4.05.2016, w szczególności zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, udzielona przez osobę fizyczną, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

4. Odbiorcami danych osobowych, podanych przez Zainteresowanego, mogą być:

a) sam Administrator, jego upoważnieni pracownicy oraz podmioty i osoby fizyczne działający na zlecenie

Administratora przy realizacji celu określonego w pkt 2 powyżej,

b) podmioty zajmujące się administrowaniem stroną internetową Administratora.

5. Podane dane osobowe, będą przechowywane przez okres do 6 m-cy,

6. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo do żądania od Administratora, dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tychże danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczących jego osoby.

7. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej przez nią zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Osoba podająca dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego ustanowionego zgodnie z art. 51 Rozporządzenia tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), działającego na podstawie przepisów Ustawy.

9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jak i nie jest wymogiem umownym, jednak jest warunkiem przygotowania i przedstawienia oferty, z tym zastrzeżeniem, że Zainteresowany (nabyciem lokalu) nie jest zobowiązany do podawania dotyczących jego osoby danych osobowych (podanie danych jest dobrowolne), jednak konsekwencją niepodania danych, będzie brak możliwości przygotowania i przedstawienia oferty.

10. Podane dane osobowe, mogą podlegać między innymi zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym „profilowaniu”, co oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, co może mieć znaczenie dla osoby, której dane dotyczą poprzez przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania, polegające w szczególności na adresowaniu działań marketingowych Administratora i/lub pozostałych Odbiorców wymienionych w pkt 4 powyżej, bezpośrednio do osoby, której dane dotyczą.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla najemców lokali mieszkalnych MDB Home Sp. z o.o.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pan danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MDB Home Sp. z o.o. z siedzibą w Myśliborzu, ul. Królewiecka 43 , 74-300 Myślibórz (zwany dalej Administratorem).

Z Administratorem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie pod wyżej wskazanym adresem jego siedziby, za pomocą̨ adresu e-mail: marcin.m@mdbhome.pl lub telefonicznie pod numerem+48 601 85 94 35.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą̨ adresu e-mail: iod/odo@mdbhome.pl lub telefonicznie pod numerem + 48 502 61 98 64 także listownie pod adresem Administratora (z dopiskiem IOD).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego należącego do Administratora oraz realizacją związanych z tym obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych.

Podstawy prawne - przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:

 • a. wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub też podjęcia działań na Pani/Pana z żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: Ustawą z dnia 21 czerwca2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi umowa lub przepis prawa(wymóg ustawowy). Konsekwencją nie podania danych osobowych może być́ uniemożliwienie Administratorowi realizacji celów wskazanych w pkt 4.

Pani/Pana dane osobowe mogą być́ udostępniane następującym odbiorcom:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; kontrahentom Administratora, biurom informacji gospodarczej oraz innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa lub innych stosownych umów podpisanych przez ZGN przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest MDB Home Sp. z o.o.;
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, które wystąpią do MDB Home Sp. z o.o. z żądaniem udostepnienia danych zawierającym stosowną podstawę prawną.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 • a. przez okres niezbędny do zawarcia umowy oraz jej wykonania;
 • b. w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń́ - do czasu ich ustawowego wygaśnięcia;
 • c. po tym czasie dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • na podstawie art. 16 RODO - prawo do zadania sprostowania (poprawiania lub uzupełnienia) Pani/Pana danych osobowych – w przypadku, gdy dane są̨ nieprawidłowe lub niekompletne;
 • na podstawie art. 17 RODO - prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem przypadków, których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
 • na podstawie art. 18 RODO - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO;
 • na podstawie art. 20 RODO – prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza postanowienia RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • a. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż̇ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
© 2016 - 2024 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE MDB home sp. z o.o.REALIZACJA: Pracownia Inaton